Quy định của Pháp luật hiện hành về phân bón

Quy định của Pháp luật hiện hành về phân bón

1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 3. Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều